เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ โทรสั่งปุ๊ป ส่งเปลี่ยนให้ปั๊ป
สั่งเปลี่ยนแบตหรือบริการอื่นๆ โทร. 087-9084528, 084-332-2319

หลักไฟฟ้าเบื้องต้นตมากฏของ ฟาราเดย์ (FARADAY) ได้กล่าวไว้ว่าเมือนำเอาตัวนำ ไปตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดการผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาที่ตัวนำอันนั้น ปรากฏการแบบนี้เราเรียกว่า “การเหนียวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า” ซึ่งเป็นไปตามกฏของฟาราเดย์ที่ได้กล่าวไว้ และถ้าเป็นเช่นนั้นก็กล่าวได้ว่าหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือการนำเอาไปตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็ก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือที่เราเรียกว่า “ไดนาโม” (DYNAMO) ขดลวดที่ทำหน้าที่ผลิดแรงดันไฟฟ้าออกมาเราเรียกว่าอาเมเจอร์ (ARMETUR) อาร์เมเจอร์จะหมุนอยูภานในจะหมุนอยู่ภายในสนามแม่เหล็กขั่วเหนือและใต้ของแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตของขดลวดอาร์เมเจอร์จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยคอมมิวเตเตอร์ (COMMUTETOR) และแปรงถ่านแต่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือ Alternetor ขดลวดตัวนำไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ผลิดแรงดันไฟฟ้าออกมาเราเรียกว่า Stetorซึ่งจะติดตั้งตายตัวอยู่กับที่โดยมีทุ่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าโรเตอร์ (ROTOR) หมุนอยู่ภายในระหว่างขดสวดสเตเตอร์ นี่คือหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นไปตามกฏการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าของ ฟาร์ราเดย์

Comments are closed.